2011/09/02


W okresie najkrótszych, sennych dni zimowych, ujętych z obu stron, od poranku i od wieczora, w futrzane krawędzie zmierzchów, gdy miasto rozgałęziało się coraz głębiej w labirynty zimowych nocy, z trudem przywoływane przez krótki świt do opamiętania, do powrotu - ojciec mój był już zatracony, zaprzedany, zaprzysiężony tamtej sferze. /
During the period of the shortest, sleepy winter days, caught on both sides in the furry ,crepuscular edgings of morning and evening, as the town branched its way, ever deeper and deeper, into the labyrinths of the winter nights, to be called back and shaken to its senses only by a fleeting dawn – my father was already lost, sold, pledged to the other sphere.
B. Schulz  Sklepy cynamonoweThe Cinnamon ShopsWęch jego i słuch zaostrzał się niepomiernie i znać było po grze jego milczącej i napiętej twarzy, że za pośrednictwem tych zmysłów pozostaje on w ciągłym kontakcie z niewidzialnym światem ciemnych zakamarków, dziur mysich, zmurszałych przestrzeni pustych pod podłogą i kanałów kominowych.Wszystkie chroboty, trzaski nocne, tajne, skrzypiące życie podłogi miały w nim nieomylnego i czujnego dostrzegacza, szpiega i współspiskowca. Absorbowało go to w tym stopniu, że pogrążał się zupełnie w tej niedostępnej dla nas sferze, z której nie próbował zdawać nam sprawy. Nieraz musiał strzepywać palcami i śmiać się cicho do siebie samego, gdy te wybryki niewidzialnej sfery stawały się zbyt absurdalne; porozumiewał się wówczas spojrzeniem z naszym kotem, który również wtajemniczony w ten świat, podnosił swą cyniczną, zimną, porysowaną pręgami twarz, mrużąc z nudów i obojętności skośne szparki oczu. / His senses of smell and hearing became inordinately sharpened, and it showed in the agitations ot his tense, silent features that, through the mediation of those senses, he remained in continual contact with an invisible world of dark nooks, mouse-holes, musty empty spaces beneath the floor, and chimney ducts. He was a vigilant and attentive observer, a prying fellow-conspirator, of the rustlings, the nightly creakings, the secret gnawing life of the floor. He was so engrossed in it that he became completely submerged in an inaccessible sphere and one which he did not even attempt to discuss with us. He often used to flip his fingers and laugh softly to himself when the manifestations of the unseen became too absurd; he then exchanged knowing looks with our cat which, also initiated in these mysteries, would lift its cynical cold striped face, closing the slanting chinks of its eyes with an air of indifference and boredom.
B. Schulz  Sklepy cynamonoweThe Cinnamon Shops Znaleźliśmy się znowu w tej wielkiej, źle oświetlonej i brudnej sali, pełnej sennego gwaru ludzkiego i bezładnego zamętu. Ale gdy przebrnęliśmy przez ciżbę ludzką, wynurzyła się przed nami olbrzymia bladoniebieska kurtyna, jak niebo jakiegoś innego firmamentu. Wielkie, malowane maski różowe, z wydętymi policzkami, nurzały się w ogromnym płóciennym przestworzu. / We found ourselves once more in that great, dimly lit, and dirty hall, all sleepy human hubbub and incoherent confusion. But as soon as we had pushed our way through that human throng, the gigantic, pale sky-blue curtain loomed before us, like the sky of another firmament. Great pink-painted masks with puffed out cheeks were undulating on its enormous canvas expanse.
B. Schulz  Sklepy cynamonoweThe Cinnamon ShopsWyszedłem w noc zimową, kolorową od iluminacji nieba. Była to jedna z tych jasnych nocy, w których firmament gwiezdny jest tak rozległy i rozgałęziony, jakby rozpadł się, rozłamał i podzielił na labirynt odrębnych niebios, wystarczających do obdzielenia całego miesiąca nocy zimowych i do nakrycia swymi srebrnymi i malowanymi kloszami wszystkich ich nocnych zjawisk, przygód, awantur i karnawałów.
(...) Śnieg skurczył się w baranki białe, w niewinne i słodkie runo, które pachniało fiołkami. W takie same baranki rozpuściło się niebo, w którym księżyc dwoił się i troił, demonstrując w tym zwielokrotnieniu wszystkie swe fazy i pozycje. Niebo obnażało tego dnia wewnętrzną swą konstrukcję w wielu jakby anatomicznych preparatach, pokazujących spirale i słoje światła, przekroje seledynowych brył nocy, plazmę przestworzy, tkankę rojeń nocnych. / I went out into a winter night coloured by the illumination of the sky. It was one of those bright nights in which the astral firmament is so immense and branched, almost fallen apart, broken into pieces and divided into a labyrinth of separate heavens, enough to be shared by whole months of winter nights, to overlay with its silvered and painted globes all of their nocturnal phenomena, 
adventures, scandals, and carnivals. (...) The snow dwindled into white strands, an innocent, sweet fleece scented with violets, and into those very strands the sky began to thaw, where the moon showed itself twice, three times over, demonstrating by this multiplicity all of its phases and positions. 
B. Schulz  Sklepy cynamonoweThe Cinnamon Shops


Te prawdziwie szlachetne handle, w późną noc otwarte, były zawsze przedmiotem moich gorących marzeń.Słabo oświetlone, ciemne i uroczyste ich wnętrza pachniały głębokim zapachem farb, laku, kadzidła, aromatem dalekich krajów i rzadkich materiałów. Mogłeś tam znaleźć ognie bengalskie, szkatułki czarodziejskie, marki krajów dawno zaginionych, chińskie odbijanki, indygo, kalafonium z Malabaru, jaja owadów egzotycznych, papug, tukanów, żywe salamandry i bazyliszki, korzeń Mandragory, norymberskie mechanizmy, homunculusy w doniczkach, mikroskopy i lunety, a nade wszystko rzadkie i osobliwe książki, stare folianty pełne przedziwnych rycin i oszołamiających historyj. / Those truly noble businesses, open late into the night, had always been the object of my fervid dreams. Their dimly lit, dark, and solemn interiors exuded a rich, deep aroma of paints, lacquer, and incense, a fragrance of remote countries and rare materials. There you might find Bengal lights, magic caskets, the stamps of  long vanished countries, Chinese decals, indigo, colophony from Malabar, the eggs of exotic insects, parrots, toucans, live salamanders and basilisks, mandrake roots, mechanical toys from Nuremberg, homunculi in tiny pots, microscopes, and telescopes – and above all, rare and peculiar books, old volumes full of astonishing illustrations and intoxicating stories.
B. Schulz  Sklepy cynamonoweThe Cinnamon Shops
Pamiętam tych starych i pełnych godności kupców, którzy obsługiwali klientów ze spuszczonymi oczyma, w dyskretnym milczeniu, i pełni byli mądrości i wyrozumienia dla ich najtajniejszych życzeń. / I remember those merchants, old and dignified, who served their clients in discreet silence, and were full of wisdom and understanding of their most secret wishes.
B. Schulz  Sklepy cynamonoweThe Cinnamon Shops


Światło księżyca, rozpuszczone w tysiącznych barankach, w łuskach srebrnych na niebie, było blade i tak jasne jak w dzień - tylko parki i ogrody czerniały w tym srebrnym krajobrazie. Przyjrzawszy się bacznie jednemu z budynków, doszedłem do przekonania, że mam przed sobą tylną i nigdy nie widzianą stronę gmachu gimnazjalnego. / The moonlight was pale and as bright as day, unravelling into a thousand strands, silver flakes in the sky, and only the parks and gardens loomed black in that silver landscape. Scrutinising one of the buildings more closely, I concluded that before me stood the rear and hitherto unseen side of the gymnasium school.
B. Schulz  Sklepy cynamonoweThe Cinnamon Shops


Przypomniałem sobie, że o tej późnej godzinie musi się w sali profesora Arendta odbywać jedna z lekcyj nadobowiązkowych, prowadzona w późną noc, na które zbieraliśmy się zimową porą, płonąc szlachetnym zapałem do ćwiczeń rysunkowych, jakim natchnął nas ten znakomity nauczyciel. Mała gromadka pilnych gubiła się prawie w wielkiej ciemnej sali, na której ścianach ogromniały i łamały się cienie naszych głów, rzucane od dwóch małych świeczek płonących w szyjkach butelek.Prawdę mówiąc, niewieleśmy podczas tych godzin rysowali i profesor nie stawiał zbyt ścisłych wymagań. Niektórzy przynosili sobie z domu poduszki i układali się na ławkach do powierzchownej drzemki. I tylko najpilniejsi rysowali pod samą świecą, w złotym kręgu jej blasku. / Than it dawned on me that, at that late hour,  one of Professor Arendt’s elective lessons must still be taking place, which he conducted into the night in his classroom late, and where we would gather in wintertime, burning with the noble enthusiasm for drawing exercises that our outstanding teacher inspired in us. Our little group of students would be all but lost in that great, dark room, the shadows of our heads growing enormous and fragmented on the walls, cast by two small candles that burned in the necks of bottles. In truth, not many of us used those hours for drawing, and the professor did not stipulate too exacting demands. One or two of us would have brought pillows from home, and now settled down on the benches for a light nap. Only the most studious would sit under a solitary candle, and draw some object in the golden circle of its radiance.
B. Schulz  Sklepy cynamonoweThe Cinnamon ShopsZeszedłszy na parkiety salonu, pod wielkie palmy, wystrzelające tam z wazonów aż do arabesek sufitu, spostrzegłem, że znajduję się już właściwie na gruncie neutralnym, gdyż salon nie miał wcale przedniej ściany. Był on rodzajem wielkiej loggii, łączącej się przy pomocy paru stopni z placem miejskim. Była to niejako odnoga tego placu i niektóre meble stały już na bruku. Zbiegłem z kilku kamiennych schodów i znalazłem się znów na ulicy. (...)
Na ulicy czerniało kilka dorożek, rozjechanych i rozklekotanych jak kalekie, drzemiące kraby czy karakony. Woźnica nachylił się z wysokiego kozła. Miał twarz drobną, czerwoną i dobroduszną. - Pojedziemy, paniczu? - zapytał. / And as soon as I had stepped down onto the parquet floor of that parlour, beneath the great palms that stood in vases tere shooting up as high as the arabesques of the ceiling, I noticed, that I had, in fact, reached neutral ground, because the parlour had no front wall whatsoever . It was a kind of  loggia, connecting to the town square by two or three steps – an offshoot, as it were, of that square, where a few items of furniture had been placed on the pavement. I ran down the few stone steps, and once again I was in the street. (…) A few worn out and rickety droshkies loomed black in the street, like crippled, dozing crabs or cockroaches.  A coachman leaned out from his high seat; he had a small, red and good natured face. – Shall we go, young sir? – he asked. 
B. Schulz  Sklepy cynamonoweThe Cinnamon Shops


Nie zapomnę nigdy tej jazdy świetlistej w najjaśniejszą noc zimową. Kolorowa mapa niebios wyogromniała w kopułę niezmierną, na której spiętrzyły się fantastyczne lądy, oceany i morza, porysowane liniami wirów i prądów gwiezdnych, świetlistymi liniami geografii niebieskiej. Powietrze stało się lekkie do oddychania i świetlane jak gaza srebrna. Pachniało fiołkami. Spod wełnianego jak białe karakuły śniegu wychylały się anemony drżące, z iskrą światła księżycowego w delikatnym kielichu. Las cały zdawał się iluminować tysiącznymi światłami, gwiazdami, które rzęsiście ronił grudniowy firmament. Powietrze dyszało jakąś tajną wiosną, niewypowiedzianą czystością śniegu i fiołków. / I shall never forget that luminous drive on the brightest of winter nights. The coloured map of the heavens had expanded into a vast cupola, where fantastic  lands, oceans, and seas towered , etched in lines of starry whirlpools and currents, luminous lines of heavenly geography. The air became easy to breathe, and was lit up like a silver gas. There was a scent of  violets. From under the snow, woolly like white karakul furs, tremulous anemones began to appear, a spark of moonlight In each delicate chalice. The whole forest was illuminated, as if by a thousand lights, stars that the December firmament was plentifully shedding. The air breathed with some secret spring , the inexpressible purity of snow and violets.
B. Schulz  Sklepy cynamonoweThe Cinnamon Shops

Mama w teatrze / Mum in the theater


2011/08/24

Mama w teatrze / Mum in the theater


JakubWyszedłem w noc zimową, kolorową od iluminacji nieba... / I went out into a winter night 
coloured by the illumination of the sky... / Salí a la noche coloreada por la iluminación del cielo...
B. Schulz  Sklepy cynamonowe / The Cinnamon Shops / Las tiendas color de canela 

niebo / sky
"Wyszedłem w noc zimową, kolorową od iluminacji nieba. Była to jedna z tych jasnych nocy, w których firmament gwiezdny jest tak rozległy i rozgałęziony, jakby rozpadł się, rozłamał i podzielił na labirynt odrębnych niebios, wystarczających do obdzielenia całego miesiąca nocy zimowych i do nakrycia swymi srebrnymi i malowanymi kloszami wszystkich ich nocnych zjawisk, przygód, awantur i karnawałów.
(...)
Śnieg skurczył się w baranki białe, w niewinne i słodkie runo, które pachniało fiołkami. 
W takie same baranki rozpuściło się niebo, w którym księżyc dwoił się i troił, 
demonstrując w tym zwielokrotnieniu wszystkie swe fazy i pozycje.
Niebo obnażało tego dnia wewnętrzną swą konstrukcję w wielu jakby anatomicznych preparatach, pokazujących spirale i słoje światła, przekroje seledynowych brył nocy, plazmę przestworzy,
tkankę rojeń nocnych".
B. Schulz  Sklepy cynamonowe

"I went out into a winter night coloured by the illumination of the sky. It was one of those bright nights 
in which the astral firmament is so immense and branched, almost fallen apart, broken into pieces 
and divided into a labyrinth of separate heavens, enough to be shared by whole months of winter nights, 
to overlay with its silvered and painted globes all of their nocturnal phenomena, 
adventures, scandals, and carnivals". 
(...) The snow dwindled into white strands, an innocent, sweet fleece scented with violets, and into those very strands the sky began to thaw, where the moon showed itself twice, three times over, demonstrating 
by this multiplicity all of its phases and positions."
B. Schulz  The Cinnamon Shops
2011/06/24

Jacob & cat / Jakub & kot"Wszystkie chroboty, trzaski nocne, tajne, skrzypiące życie podłogi miały w nim nieomylnego i czujnego dostrzegacza, szpiega i współspiskowca. Absorbowało go to w tym stopniu, że pogrążał się zupełnie w tej niedostępnej dla nas sferze, z której nie próbował zdawać nam sprawy.

Nieraz musiał strzepywać palcami i śmiać się cicho do siebie samego, gdy te wybryki niewidzialnej sfery stawały się zbyt absurdalne; porozumiewał się wówczas spojrzeniem z naszym kotem, który również wtajemniczony w ten świat, podnosił swą cyniczną, zimną, porysowaną pręgami twarz, mrużąc z nudów i obojętności skośne szparki oczu".
B. Schulz  Sklepy cynamonowe 

  "He was a vigilant and attentive observer, a prying fellow-conspirator, of the rustlings, the nightly creakings, the secret gnawing life of the floor. He was so engrossed in it that he became completely submerged in an inaccessible sphere and one which he did not even attempt to discuss with us.
   He often used to flip his fingers and laugh softly to himself when the manifestations of the unseen became too absurd; he then exchanged knowing looks with our cat which, also initiated in these mysteries, would lift its cynical cold striped face, closing the slanting chinks of its eyes with an air of indifference and boredom".
B. Schulz  The Cinnamon Shops